Grand Batara

Taraba major 

Great Antshrike

Chororó

grd_batara grd_batara__1_

grd_batara__2_ grd_batara__3_

grd_batara__4_ grd_batara__5_

grd_batara__6_ grd_batara__7_

grd_batara__8_ grd_batara__9_

grd_batara__10_ 66957326

descriptif