Pic ouentou

Dryocopus lineatus

Lineated Woodpecker

Carpintero garganta estriada

pic_ouentou pic_ouentou__1_

pic_ouentou__2_ pic_ouentou__3_

pic_ouentou__4_ pic_ouentou__5_

pic_ouentou__6_ pic_ouentou__7_

pic_ouentou__8_ pic_ouentou__9_

pic_ouentou__10_ pic_ouentou__11_

pic_ouentou__12_ pic_ouentou__13_

pic_ouentou__14_ pic_ouentou__15_

pic_ouentou__16_

descriptif